O projekcie

Tutuł mikroprojektu: Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo ­przyrodniczego Karpat

Partner wiodący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, http://rzeszow.stat.gov.pl/

Partner projektu: Urząd Statystyczny w Preszowie, https://slovak.statistics.sk/

Wartość projektu: 54 612,00 euro

Okres realizacji mikroprojektu: 1.08.2018 – 31.07.2019 r.

 

Uzasadnienie mikroprojektu:

Obszar pogranicza polsko-słowackiego to bogate w zasoby kulturowe i krajoznawcze regiony Polski i Słowacji. W obydwu krajach są to regiony peryferyjne, nie do końca wykorzystujące swój potencjał. Pomimo istotnych walorów przyrodniczych i kulturowych na ich terenie bardzo często występuje brak dostatecznej informacji turystycznej.

Projekt zakłada wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki i kultury, które będą realizowane zarówno po stronie polskiej (, jak i słowackiej. Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Urząd Statystyczny w Preszowie specjalizują się w przeprowadzaniu badań i opracowywaniu danych z zakresu turystyki. Ponadto Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi kompleksowe badania z zakresu zagranicznych i krajowych podróży mieszkańców Polski, jak również cudzoziemców przyjeżdzających do naszego kraju.

Połączenie doświadczenia polskich i słowackich partnerów przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi, pomoże wypracować jednolitą metodologię badań, którą będzie można zastosować w badaniach ankietowych do uzyskania porównywalnych danych po obu stronach granicy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz istniejących danych zostanie opracowana analiza atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów pogranicza polsko-słowackiego.

Włączenie wsparcia turystyki w ramach budowy spójności pogranicza i tworzenia szans rozwojowych regionów w oparciu o infrastrukturę, walory i potencjał dla rozwoju turystyki to wyzwania z jakimi powinni zmierzyć się decydenci regionalni. Niezbędny do tego celu staje się rozwój kompetencji kadr oraz wdrożenie innowacyjności w działaniu na rzecz zarządzania turystyką jako dziedziny gospodarki opartej na aktywności samorządowców oraz innowacyjności wzmacniającej jakość i atrakcyjność oferty turystycznej na poziomie regionalnym.

Działania projektowe (spotkania informacyjno-konsultacyjne, spotkania szkoleniowe, konferencja) zostaną przygotowane zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji. Dostępność zostanie zapewniona poprzez organizację spotkań i konferencji w budynkach przystosowanych architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby zostanie zapewniona obecność tłumacza języka migowego. Przygotowywane posiłki po uprzednim zgłoszeniu będą uwzględniały specyficzne potrzeby żywieniowe. Produkty (papierowe i elektroniczne) oraz materiały promocyjne mikroprojektu zostaną opracowane z użyciem czytelnych czcionek i językiem zrozumiałym dla odbiorców.

Cel ogólny mikroprojektu

Zwiększenie zagospodarowania turystycznego i wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego regionu poprzez zdiagnozowanie stanu faktycznego atrakcyjności turystycznej, przedstawienia rekomendacji służących rozwojowi regionu i przeszkolenie kadry zarządzającej regionem.

Cele szczegółowe mikroprojektu

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu pogranicza polsko-słowackiego z zakresu atrakcyjności turystycznej, jak również wzmocnienie aktywności społecznej w sektorze turystyki i dziedzictwa kulturowego.

- W ramach zadania zostaną przeanalizowane kluczowe obszary badawcze, tj. natężenie ruchu na szlakach turystycznych, frekwencja w instytucjach kultury, na zorganizowanych imprezach turystycznych i kulturalnych odbywających się na terenie pogranicza, gospodarka turystyczna, liczba i rodzaj obiektów noclegowych oraz osób korzystający z noclegów w obiektach noclegowych.

- Zostanie przeprowadzone sondażowe badanie ankietowe zarówno wśród turystów odwiedzających wybrane miejscowości na terenie pogranicza, jak również wśród przewodników turystycznych.

Dzięki przeprowadzonym badaniom i przeanalizowanej sytuacji interesariusze otrzymają gotową syntetyczną informację na temat zasobów turystyczno-kulturowych oraz słabych i mocnych stron swoich obszarów.

2. Opracowanie podręcznika metodologicznego oraz filmiku instruktażowego.

Podręcznik metodologiczny – będzie stanowił kompendium wiedzy o badaniach z zakresu kultury i turystyki, które zostaną przeprowadzone na terenie pogranicza polsko-słowackiego.

Filmik instruktażowy będzie służył pomocą odbiorcom zewnętrznym, korzystającym z dostępnych baz danych zawierających informacje nt. bazy turystycznej i korzystających z noclegów, odwiedzających instytucje kulturalne w poszczególnych regionach.

3. Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów z zakresu istniejących zasobów danych dotyczących kultury i turystyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przygotowanymi materiałami i zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z dostępnych baz danych.

4. Promocja dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie pogranicza polsko-słowackiego, promocja priorytetowych produktów turystycznych regionu i specjalizacji gospodarki opartych na turystyce.