O projekte

Názov mikroprojektu: Štatistika vo veci rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát

Hlavný partner: Štatistický úrad v Rzeszowe, http://rzeszow.stat.gov.pl/

Partner projektu: Štatistický úrad v Prešove, https://slovak.statistics.sk/

Cena projektu: 54 612,00 eur

Obdobie realizácie mikroprojektu: 1.8.2018-31.7.2019

 

Dôvod mikroprojektu:

Rozmedzie poľsko-slovenského pohraničia je bohaté na kultúrne a poznávacie zdroje regiónov Poľska a Slovenska. V obidvoch krajinách sú to periférne regióny, nie plne využívajúce svoj potenciál. Okrem prítomných prírodných a kultúrnych hodnôt, na tomto území veľmi často chýba dostatok turistických informácií.

Projekt stavia na spoločné činnosti vo veci rozvoja turizmu a kultúry, ktoré sa budú realizovať, ako na poľskej strane, tak aj slovenskej. Štatistický úrad v Rzeszowe a Štatistický úrad v Prešove sa špecializuje na vedenie výskumu  a vypracovanie údajov v oblasti turizmu. Okrem toho, Štatistický úrad v Rzeszowe vedie komplexný výskum v oblasti zahraničných a tuzemských ciest obyvateľov Poľska, ako tiež cudzincov, ktorí do Poľska prichádzajú.

Spojenie skúsenosti poľských a slovenských partnerov pri spolupráci s vonkajšími expertmi pomôže vypracovať jednoliatu metodológiu výskumov, ktorú bude možné použiť pri anketových výskumoch, aby sa získali porovnateľné údaje z oboch strán hranice. Na základe výsledkov vedených výskumov     a jestvujúcich údajov sa vypracuje analýza turistickej atraktivity jednotlivých oblastí poľsko-slovenského pohraničia.

Včlenenie podpory turizmu, v rámci budovania pohraničného spojenia a vytvorenia rozvojových možností pre regióny na základe infraštruktúry, hodnôt a potenciálu pre rozvoj turizmu, sú výzvami, s ktorými sa musia popasovať regionálni vedúci činitelia. Nevyhnutné na tento účel sa stane rozvinutie kompetencií vedenia a uvedenie inovácií do činnosti vo veci správy turizmu ako ekonomického odboru, ktorý sa opiera o aktivitu samospráv a inovatívnosť, ktorá posilňuje kvalitu a atraktivitu turistickej ponuky na regionálnej úrovni.

Projektové činnosti (informačno-konzultačné stretnutia, školiace stretnutia, konferencia) budú prichystané v súlade so zásadami rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Prístup bude zaistený organizovaním stretnutí a konferencií v budovách architektonicky na to určených pre telesne postihnuté osoby. V prípade potreby bude zaistená prítomnosť tlmočníka s prekladom do posunkového jazyka. Pripravené občerstvenie bude po predbežnom oznámení spĺňať špecifické stravovacie potreby. Produkty (papierové a elektronické) a propagačné materiály mikroprojektu budú vypracované s použitím čitateľného typu písma a pre odberateľa v jemu zrozumiteľnom jazyku.

Všeobecný cieľ mikroprojektu

Zväčšenie turistického obhospodarovania a využitie prírodno-kultúrneho potenciálu regiónu diagnostikou faktického stavu turistickej atraktivity, uvedením odporúčaní, ktoré poslúžia rozvoju regiónu a preškoleniu personálu, spravujúceho daný región.

Jednotlivé ciele mikroprojektu

1. Rozšírenie vedomosti v oblasti kultúrno-prírodneho dedičstva v regióne poľsko-slovenského pohraničia v oblasti turistickej atraktivity, ako tiež posilnenie spoločenskej aktivity v sektore turizmu      a kultúrneho dedičstva.

- V rámci úlohy budú preanalyzované kľúčové oblasti výskumu, t.j. intenzita pohybu na turistických trasách, frekvencia v kultúrnych inštitúciách, na zorganizovaných turistických a kultúrnych udalostiach, ktoré sa odohrávajú na pohraničnom území, turistická ekonomika, počet a druh ubytovacích zariadení a osôb, ktoré využívajú nocľah v ubytovacích zariadeniach.

- Vedený bude sondážny anketový výskum taktiež medzi turistami, ktorí navštevujú vybrané lokality na území pohraničia, ako aj medzi turistickými sprievodcami.

Vďaka vedeným výskumom a preanalyzovanej situácii, dostanú záujemcovia pripravenú syntetickú informáciu na tému turisticko-kultúrnych zdrojov a slabých či silných stránkach svojich regiónov.

2. Vypracovanie metodologickej príručky a inštruktážneho filmu.

Metodologická príručka – uvádzať bude prehľad vedomostí o výskumoch z oblasti kultúry a turizmu, ktoré sa budú viesť na území poľsko-slovenského pohraničia.

Inštruktážny film poslúži ako pomoc vonkajším odberateľom, ktorí využijú sprístupnené databázy, obsahujúce informácie o turistických údajoch a tým, ktorí budú využívať informácie ohľadom ubytovacích zariadení pri návštevách kultúrnych inštitúcií v jednotlivých regiónoch.

3. Vedenie školení pre predstaviteľov samospráv v oblasti existujúcich databáz, ktoré sa týkajú kultúry a turizmu.

Počas školenia sa účastníci oboznámia s pripravenými materiálmi a budú preškolení v oblasti využívania sprístupnených databáz.

4.  Propagácia kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií, ktoré sa nachádzajú na území poľsko-slovenského pohraničia, propagácia prioritných turistických produktov tohto regiónu a špecializácie ekonomiky, založenej na turizme.