2019-06-15

Informačno-konzultačné stretnutie, Bardejov 13-14.06.2019

V dňoch 13. a 14. júna tohto roku sa v Bardejove uskutočnilo informačno-konzultačné stretnutie v rámci mikroprojektu s názvom "Štatistika vo veci rozvoja cestovného ruchu a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát", spolufinancované z Európskeho programu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Stretnutia sa zúčastnili osoby, ktoré sa podieľali na realizácii mikroprojektu zo Štatistického úradu v Rzeszowe a zo Štatistického úradu v Prešove, ako aj zástupcovia miestnych samospráv z poľsko-slovenského pohraničia a odborníci v oblasti cestovného ruchu a kultúry. V prvej časti stretnutia boli prezentované a prediskutované doteraz ukončené úlohy a zároveň pozvaní hostia boli oboznámení s harmonogramom ďalších aktivít v rámci poslednej fázy mikroprojektu. Počas diskusie sa osobitná pozornosť venovala inštruktážnemu filmu, ktorý predstavuje jeden z výstupov z mikroprojektu.